Tiêu chuẩn chai cây giống hoa lan Dendrobium

  • Số lượng cây / 01 chai : 25 cây
  • Rễ: khỏe , 2-3 rễ/cây
  • Chiều cao cây : 2/3 chai mô trở lên

Tiêu chuẩn cây giống hoa lan Dendrobium

  • Rễ: khỏe, nhiều rễ/cây.
  • Chiều cao cây: ≥ 7 cm (tính từ mặt giá thể đến đỉnh sinh trưởng)
  • Số chồi: ≥ 2,0 chồi/cây
  • Cây không bị bệnh

 

zalo